1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя трав. 09

Аспірантура

PDF Друк E-mail

Аспірантура

Графік проведення консультацій

Програма фахових випробувань з англійської мови

Правила прийому до аспірантури

Аспіранти

Науково-дослідний інститут українознавства має ліцензію Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії (наказ МОН України № 1111 від 15.09.2016 р.):

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 15 осіб

Науково-дослідний інститут українознавства оголошує набір до аспірантури на 2017 рік на денну за заочну форми навчання за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія (спеціалізація – українознавство, історія України).

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії запрошуються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Нормативний термін навчання в аспірантурі з відривом і без відриву від виробництва становить 4 роки.

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 032 Історія та археологія передбачає формування основних компетентностей, що стосуються збирання й опрацювання історичного матеріалу, археологічних даних та написання дисертації відповідно до міжнародних стандартів якості. Обсяг програми становить 40 кредитів ЄКТС:

1. Цикл нормативної частини – 16 кредитів ЄКТС;

2. Цикл професійної наукової підготовки – 12 кредитів ЄКТС;

3. Цикл практичної підготовки – 2 кредити ЄКТС;

4. Цикл дисциплін вільного вибору – 10 кредитів ЄКТС.

Загальна мета програми – розвинути в аспірантів дослідницькі навики в предметній області за рахунок більш глибокого розуміння історичних процесів, причинно-наслідкових зв’язків, суті історичних подій та явищ у минулому і сучасному, а також забезпечити консультаційну підтримку у виконанні оригінальних наукових досліджень, що направлені на отримання нових наукових знань, підготовки та захисту дисертації.

Для якісної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Інститут має достатню матеріально-технічну базу, бібліотеку, що налічує понад 19 тисяч одиниць зберігання, комп’ютерну техніку з мультимедійним обладнанням тощо.

Якісний склад професорсько-викладацького складу та науковців НДІУ складають 5 докторів наук, 24 кандидата наук, які мають значний стаж наукової роботи, здійснюють науково-дослідну роботу з проблематики розвитку українознавства як системи наук та міждисциплінарних студій про Україну і світове українство.

В НДІУ видається академічний фаховий журнал "Українознавство", створений для публікації досліджень, присвячених маловивченим проблемам історії та теорії українознавства, культури, освіти і науки України.


 
© Всі права захищені
test